مسابقه ویژه نامه شماره دو/ آبان ماه 1402

مسابقه شش ضلع سلامتی منتشر شد:
شما می توانیدبامطالعه ی مطالب و مفاهیم پربار آن ، درمسابقه ی ویژه نامه شرکت کنین و پس از پاسخ صحیح به سوالات آزمون که از متن منتشرشده مطرح گردیده است.یکی از برگزیدگان مسابقه ی ماباشید
ضمنا درصورتیکه تمام ویژه نامه های مرتبط با شش ضلع سلامتی رابه درستی پاسخ دهید. به شما مدرک معتبراعطا می گردد.
برای تهیه بروشور ویژه نامه می توانید به فروشگاه اسوه سلامت مراجعه کرده یاازلینک زیردانلود و مطالعه فرمایید.

مسابقه
5/5 (بررسی 2)